1 – Virksomhedsoplysninger
VESTERGAARDEN.dk
CVR: 41521473
Skivevej 22
8620 Kjellerup

Tlf: +45 40 44 90 44
Kontor: info@vestergaarden.dk

2  -Tilbud, ordre og accept
På kundens anmodning vil kunden modtage en mail, hvor tilbuddet foreligger. Kunden kan herefter acceptere tilbuddet på de vilkår og til den pris, som fremgår. Tilbuddet bortfalder efter 30 kalenderdage, hvorefter nyt tilbud skal indhentes
Der bemærkes at tilbudsprisen er dynamisk og kan variere afhængig af sæsonen, materialepriser mv. Kunden vil derfor kunne opleve ændrede priser/vilkår, såfremt tilbuddet genbesøges. Det er den på accept-tidspunktet viste pris og vilkår, der er bindende for kunden.
Kundens ordre og bestilling er bindende for VESTERGAARDEN.dk, når kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse.
Tilbud afgives almindeligvis på basis af opmåling fra offentlige registre. Er de fysiske forhold væsentligt ændret i forhold til de offentlige registre, er VESTERGAARDEN.dk ikke bundet af tilbudsprisen. Kunden vil blive orienteret herom inden service udføres.
Mundtlige tilbud skal accepteres straks og vil efterfølgende blive bekræftet ved email fra VESTERGAARDEN.dk.

3 – VESTERGAARDEN.dk ydelser
VESTERGAARDEN.dk ydelse omfatter kun de i tilbuddet specificerede produkter.
VESTERGAARDEN.dk forpligter sig til på de i nærværende betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår, at levere serviceydelser af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, herunder gødningsprodukter mv.

4 – Priser
Alle priser angives altid i danske kroner og inklusiv moms, med mindre andet angives specifikt på siden.
Afregning til VESTERGAARDEN.dk sker altid ligeledes i danske kroner.
Vi tager forbehold for evt. prisjusteringer som ikke indikeres på vores hjemmeside og for trykfejl, i såvel online, som trykte medier.

5 – Betaling
5.1 – Enkelt stående behandlinger
Betaling sker via faktura for den fulde pris efter første servicebesøg. Betaling forfalder 10 dage efter fakturadato.
5.2 – Abonnementsordning
Der kan også betales som abonnementsordning, hvor der betales 10 kalendermåneder på ét år, juli og december undtaget. Dog beregnet fra start af aftale og forsat undtaget førnævnte måneder. Der betales ligeledes forud, hvis aftalen indgås inden ydelserne kan leveres under korrekt forhold.
5.3 – Klippekort
Betaling af klippekort sker efter første behandling. Overskydende/ubrugte klip bortfalder ved sæsonens afslutning.
5.4 – Udeblivende betaling
Ved forsinket betaling beregnes morarente på p.t. 4,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, ligesom der kan pålægges gebyrer og omkostninger i henhold til gældende lovgivning. Rykkergebyr udgør p.t. 100kr. i henhold til gældende ret.

6 – Opsigelse
6.1 – Abonnements ordning
Såfremt kunden opsiger sit abonnement senest dagen før første servicebesøg, opkræves kunden ikke betaling for servicen (Det vil sige, at der ikke sendes en faktura, ligesom et eventuelt forudbetalt beløb refunderes 100%.)
Såfremt kunden ønsker at opsige sit abonnement efter behandlingerne er påbegyndt, vil den eventuel udestående restbetaling blive beregnet og faktureret. Eventuelle tidligere indbetalinger refunderes ikke. Der pålægges et opsigelses gebyr på 250kr. for RenPlæne og 500kr. i FoldPleje, gebyret opkræves ved bekræftet opsigelse, sammen med rest kravs opkrævning.
Et abonnement kan opsiges i løbende måned, hvortil fakturering stoppes for følgende måned. Evt. planlagte besøg annulleres og behandlinger ophører øjeblikkeligt.
6.2 – Enkelt betaling for flere ydelser
Ved annullering af aftale før første besøg, hvor der er ønsket enkelt betaling for flere ydelser, opkræves der ikke betaling for aftalen.
Ønskes aftalen brudt efter behandlingerne er påbegyndt og betaling er faldet, beregnes forholdsmæssigt betalte beløb hvor 50% af beløbet refunderes.
6.3 – Opsigelses fra VESTERGAARDEN.dk
Såfremt VESTERGAARDEN.dk opsiger serviceaftalen, og alle servicebesøg ikke er udført inden udløbet af opsigelsesfristen, refunderer VESTERGAARDEN.dk det forholdsmæssigt betalte beløb.

7 – Reklamation
Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler.
Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.
Reklamation skal fremsættes skriftligt til info@vestergaarden.dk

8 – Fortrydelsesret
Kunden har 14 dages fortrydelsesret på køb af vores tjenesteydelser. Fortrydelsesretten løber fra aftalens indgåelse.
Såfremt kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden meddele VESTERGAARDEN.dk herom på den mail, hvorfra de har modtaget tilbuddet.
Kunden kan ved bestilling udtrykkeligt anmode os om at udføre vores servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvilket VESTERGAARDEN.dk vil forsøge at efterkomme.
Såfremt kunden anmoder VESTERGAARDEN.dk om at foretage servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, accepterer kunden samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder for dette servicebesøg. Kunden modtager i så fald ikke refusion for leverede og betalte ydelser.
Som følge af, at forhøjet tids- og materialeforbrug ved første besøg jf. afsnit 5, vil kunden få refunderet 25 % af abonnementsprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.
Såfremt kunden anvender sin fortrydelsesret forud for årets første servicebesøg, opkræves ingen betaling. Såfremt betaling har fundet sted, refunderes 100% af det opkrævede beløb.

9 – Ansvarsbegrænsning
VESTERGAARDEN.dk er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.
For krav, som vedrører VESTERGAARDEN.dk opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er kunden kun berettiget til erstatning for direkte, dokumenterede tab.
VESTERGAARDEN.dk erstatningsansvar er begrænset til den årlige pris, som kunden betaler for VESTERGAARDEN.dk ydelser.
Det fremhæves særskilt, at VESTERGAARDEN.dk ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforholdene el.lign.
Endvidere kan VESTERGAARDEN.dk ikke holdes til ansvar for skader på omkring liggende natur/have, hvis der er fravalgt kant-sprøjtning. Det er til enhver tid købers ansvar at indikere at der er følsomme områder der skal afskærmes eller ikke sprøjtes, så dette område ikke udsættes for forhøjet risiko. VESTERGAARDEN.dk vil dog altid holde øje med evt. sprøjteforbud i §3-arealer i henhold til gældende lovgivning.

10 – Andre forhold
VESTERGAARDEN.dk forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelser uden forudgående varsel, såfremt ændringen er nødvendig for virksomhedens videre drift. Der kan dog ikke foretages ændringer som stiller kunder med allerede accepterede eller påbegyndte behandlinger dårligere i forhold til returret, reklamation, opsigelse eller klageret.

11 – Behandling af personoplysninger
Findes under vores Privatlivspolitik og Persondata.

12 – Klage
Ønsker du at klage, kan der sendes en klage til: info@vestergaarden.dk
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk