Tegn på behandling

Planter behandlet med vores midler vil typisk vise tegn på behandling ved at blive misfarvede (gule/brune), ved at danne misvækst, så som snørklede blade eller stængler eller kraftig vækst, hvor planten vokser voldsomt. Inkubationstiden varierer fra få dage til flere uger.

Vi bruger kun godkendte midler og doseringer - selvfølgelig!

image

Alt vores personale er uddannet i brug af sprøjtemidler og sprøjter. Vi arbejder under S1-certificering og følger altid gældende lovgivning. Vi holder os løbende opdaterede omkring korrekt valg af maskiner og udbringning af sprøjtemidler og vi gennemfører et opfølgningskursus hvert 4. år.

Du kan læse mere om vores certificering på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Faremærker og betydning

Du kan altid læse nyeste informationer omkring faremærkerne og deres betydning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

image

GHS02
Brandfarlig

image

GHS07
Lokalirriterende
Sundhedsskadelig

image

GHS09
Miljøfarlig

Risiko- og sikkerhedssætninger

Her følger alle risiko- og sikkerhedssætninger tilknyttet de forskellige midler som vi anvender. Vi overholder altid alle gældende regler og restriktioner omkring opbevaring, håndtering og udbringning af vores pesticider. Siden her opdateres løbende for at informationen altid er retvisende.

EUH401Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H226Brandfarlig væske og damp.
H302Farlig ved indtagelse.
H315Forårsager hudirritation.
H317Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H410Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102Opbevares utilgængeligt for børn.
P210Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P261Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P312+P331I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.
P302+P352VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P303+P361+P353VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304+P340+P312VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+313Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P363Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P370+P378cVed brand: Anvend vand til brandslukning.
P403+P233Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.